ประวัติความเป็นมา

history

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ โดยเข้ามารายงานผลการดำเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ และมีการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่รายงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ข้อมูลในระบบฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ ส่งผลให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากระบบฯ บนพื้นฐานของข้อมูล ที่มีคุณภาพชุดเดียวกัน

• ปี 2546 เริ่มใช้งานในการจัดทำแผน - ผลการดำเนินงาน

• ปี 2551 เริ่มใช้งานในการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับแบบรายงาน ของระบบ GFMIS

• ปี 2552 - 2553 พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสะดวก ในการบันทึกข้อมูล เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประเมินตามตัวชี้วัด (SAR) ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (SMS) สำหรับผู้รับผิดชอบควบคุม กำกับ งานแผนตัวชี้วัดของ หน่วยงาน

• ปี 2556 ปรับปรุงระบบใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) โดยให้มีความครอบคลุมทั้งเรื่องแผนงาน แผนเงิน (คำของบประมาณ: Acquisition กลั่นกรองและจัดสรร : Allocation & Control) ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ค่ายาและเวชภัณฑ์ และผลงานตามตัวชี้วัด